Θεσμικό Πλαίσιο: Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
 
Καταδικάσθηκε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ», από Δικαστήριο τής Χώρας [ΠλΚ: 1064/08.04.2011].
 

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ιδιώνυμο αδίκημα. Με βάση το κατηγορητήριο: “Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι ... κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 ... σφετερίστηκε τον τίτλο του Ιατρού ... ασκούσε παράνομα το ιατρικό επάγγελμα ... εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμβουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχολής κάποιου Πανεπιστημίου... Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112 Α.Ν. 1565/39”.

 
  Κάντε το PSY.GR Πρώτη Σελίδα  
   
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρχική σελίδα Site Map Επικοινωνία
  Members Only  
Το Θεσμικό Πλαίσιο
Αποφάσεις Οργάνων τής Πολιτείας για το επάγγελμα του Ψυχολόγου
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18 Οκτώβριος 2008

Ερωτάται αν το ''ομοταγές πτυχίο ψυχολογίας'' προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, της περ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 991/79, αναφέρεται στο βασικό τίτλο εκπαίδευσης (πτυχίο) ή στο μεταπτυχιακό τίτλο.

Εισερχόμενο Έγγραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Αριθμός Πρωτοκόλλου και ημερομηνία: 3.183/α-δ/03.02.2007.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Αρ. Γνωμ.: 703/2000
Ερ. 40/00

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Συνεδρίαση της 20-12-2000

Σύνθεση:
Προεδρ.: Αναστάσιος Σοφός, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Σύμβουλοι: Χ. Φραγκούλης, Σ. Σκουτέρης, Δ. Παπαγεωργόπουλος, Ι. Μάσβουλας, Β. Βούκαλης, Β. Σουλιώτης.
Εισηγήτρια: Χρυσαφούλα Αυγερινού, Πάρεδρος.

Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Υ7γ/ οικ. 4447/2-8-2000 έγγραφο της Διευθύνσεως Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, τμ. Γ' του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν το ''ομοταγές πτυχίο ψυχολογίας'' προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, της περ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 991/79, αναφέρεται στο βασικό τίτλο εκπαίδευσης (πτυχίο) ή στο μεταπτυχιακό τίτλο, η ύπαρξη του οποίου δεν προϋποθέτει την απόκτηση βασικού πτυχίου, προκειμένου να χορηγηθεί, κατ' εξαίρεση, άδεια επαγγέλματος Ψυχολόγου.
Επί του ως άνω ερωτήματος το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως εξής:

Ι. Στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α' 236) περί Αναπτύξεως του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλων διατάξεων ορίζεται ότι:

"1. Ο ν. 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α') τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
Α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
2.  Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου χορηγείται με απόφαση του οικείου νομάρχη.
Β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α και η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:
α) Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής......
η. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 10
Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται κατ' εξαίρεση σε όσους μέχρι 31.12.1993 κατέχουν :
1. Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση την ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδου αυτής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
2. Πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, με κατεύθυνση στην ψυχολογία, Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην ψυχολογία ή κλάδο αυτής, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) έτους και έχουν αποδεδειγμένα τριετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι.
3. Πτυχίο ψυχολογίας ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και έχουν αποδεδειγμένα πενταετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι.
Για την ισοτιμία των τίτλων αλλοδαπής των περιπτώσεων 1 και 2 ή για το ομοταγές του αλλοδαπού Πανεπιστημίου της περίπτωσης 3 αποφαίνεται το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων....".

ΙΙ. Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, ιδίως δε από τη ρητή διατύπωση, αλλά και από το σκοπό θεσπίσεως των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 991/1979, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 20-10-1998, που δημοσιεύθηκε ο Ν. 2646/1998, η οποία τροποποίηση σύμφωνα με την επ΄ αυτού σχετική εισηγητική έκθεση, κρίθηκε απαραίτητη, μεταξύ των άλλων και διότι, η σύνταξη των διατάξεων του Ν. 991/1979 ήταν προγενέστερη της ιδρύσεως και λειτουργίας τμημάτων ψυχολογίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργούν από το έτος 1987 και οι διατάξεις αυτού δεν ανταπεκρίνοντο στην πραγματικότητα, προκύπτουν τα εξής: Ο νομοθέτης έδωσε, κατ΄ εξαίρεση, τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σε ορισμένες κατηγορίες κατόχων πτυχίων κατευθύνσεων ψυχολογίας Α.Ε.Ι. ή ισοτίμων της αλλοδαπής, που αποκτήθηκαν μέχρι την 31-12-1993, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις (όπως κατοχή, εκτός του βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου {20-10-1998}, επαγγελματική κύρια απασχόληση κλπ.). Επίσης, ο νομοθέτης έδωσε κατ΄ εξαίρεση την ίδια δυνατότητα και σε όσους, μέχρι την 31η-12-1993, απέκτησαν πτυχίο ψυχολογίας "ομοταγούς" προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και έχουν αποδεδειγμένα πενταετή τουλάχιστον, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κύρια επαγγελματική απασχόληση ως ψυχολόγοι. Για το "ομοταγές" του αλλοδαπού Πανεπιστημίου της περιπτώσεως αυτής, όπως και για την ισοτιμία των τίτλων των περιπτώσεων 1 και 2 αποφαίνεται το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Εξ άλλου, με την αναφορά "Πτυχίο Ψυχολογίας ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής", στη διάταξη της περ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, χωρίς αμφιβολία νοείται ο βασικός τίτλος εκπαιδεύσεως στην ψυχολογία και όχι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αυτό προκύπτει από τη διατύπωση των ως άνω διατάξεων, στις οποίες ο νομοθέτης, όπου ήθελε την κατοχή βασικού πτυχίου, αναφέρει τον όρο "πτυχίο", ενώ όπου ήθελε την κατοχή "μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών" το ορίζει ρητά και με σαφήνεια και επομένως και στη διάταξη της περιπτώσεως 3 του άρθρου 10, με το όρο "πτυχίο" εννοεί βασικό τίτλο σπουδών. Αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε στο παράδοξο αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε κατέχει μόνο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ψυχολογία, ξένου Πανεπιστημίου, ομοταγούς και όχι, έστω ισοτίμου προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., μέχρι την 31-12-1993, να έχει το δικαίωμα να του χορηγηθεί ή άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, ακόμα και αν δεν κατέχει βασικό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. στην ψυχολογία ή ισοτίμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, αλλά έχει τελειώσει απλά και μόνο κάποιο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών ή κολέγιο κλπ. με αντικείμενο την ψυχολογία ή με παρεμφερές αντικείμενο, που του έδωσε το δικαίωμα να παρακολουθήσει στην αλλοδαπή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.. Η τελευταία ερμηνεία δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς του νόμου, αφού κατά τα ανωτέρω, και αυτοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχουν ήδη αποκτήσει και πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας με κατεύθυνση της ψυχολογίας Α.Ε.Ι., μέχρι την 31-12-1993, ήτοι βασικό πτυχίο, για να τους χορηγηθεί, κατ΄ εξαίρεση, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου (περ. 1 και 2 του άρθρου 10).

Τέλος, και στην υπ΄ αριθμ. 7106/22-12-1998 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1331 Β'), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατ΄ εξαίρεση χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, επαναλαμβάνεται η αυτή ρύθμιση, σχετικά με το θέμα του πτυχίου ψυχολογίας ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ούτε, βεβαίως, ήταν δυνατόν να υπάρχει διαφορετική ρύθμιση γιατί αυτή θα ήταν εκτός εξουσιοδοτήσεως του νόμου.

Κατά συνέπεια, στο ως άνω τεθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι η περ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 991/1979 αναφέρεται στην ύπαρξη βασικού τίτλου εκπαίδευσης στην ψυχολογία, ομοταγούς προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και όχι σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αθήνα, 20-12-2000                                                    Η εισηγήτρια Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

                                                                                    ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.


   

 
 
Copyright © 2000 - Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος Όροι Χρήσης Online Επισκέπτες: 33
Τελευταία ενημέρωση : 19 Απρίλιος 2022